ایمنی

 10 نکته ای که شما باید در مورد سیستم مدیریت ایمنی بدانید:

۱-سیستم مدیریت ایمنی چیست؟

سیستم مدیریت ایمنی ، یک مجموعه ای از فرآیندهای تعریف شده سازمانی است که برای تصمیم گیری موثر مبتنی بر ریسک در ارتباط با کار تجاری روزمره تعریف شده است.

۲- سیستم مدیریت ایمنی بر چه تمرکز دارد؟

 بر به حداکثر رساندن فرصت ها برای بهبود مستمر ایمنی سراسری سیستم هوایی متمرکز می باشد.

۳- فرایندهای کلیدی SMS چیست؟

 • شناسایی خطر- یک روش برای شناسایی خطرات مربوط به سازمان شما؛
 • گزارش وقایع- یک فرایند برای دستیابی به داده های ایمنی ؛
 • مدیریت ریسک– یک رویکرد استاندارد برای ارزیابی ریسک و بکارگیری کنترل های ریسک؛
 • سنجش عملکرد– ابزارهای مدیریتی برای تحلیل اینکه  آیا اهداف ایمنی سازمان حاصل گردیده است؛ و
 • تضمین کیفیت/ایمنی– فرآیندهای مبتنی بر اصول مدیریت کیفیت که بهبود مستمر عملکرد ایمنی سازمان را پشتیبانی می کند

۴- نقش ها و مسئولیت ها در SMS چیست؟

 • مدیریت ارشد/ اجرایی برای برقراری SMS و تخصیص منابع به منظور پشتیبانی و حفظ SMS اثربخش، پاسخگو می باشد؛
 •  مدیریت مسئولیت پیاده سازی(بکارگیری) ، نگهداری و رعایت فرآیندهای SMS در حیطه های مربوطه را بر عهده دارد؛ و
 • کارکنان مسئولیت شناسایی خطرات و گزارش آنها را به عهده دارند.

۵-  چه منافعی برای سازمان من دارد؟

 •  تصمیم گیری های آگاهانه بیشتری را تامین می نماید؛
 • با کاهش ریسک سوانح ، ایمنی را بهبودمی بخشد؛
 • با تخصیص بهتر منابع منجر به افزایش کارآیی و کاهش هزینه ها می شود؛
 • فرهنگ گروهی را تقویت می نماید؛
 • پشتکار و سخت کوشی شایسته گروهی را به اثبات می رساند.

۶- در شرکتی که دارای SMS کارآمد است چه ویژگیهای کلیدی مشهود می باشد؟

 • تعهد از بالا به پایین مدیریت و تعهد فردی کلیه کارکنان برای حصول اهداف عملکرد ایمنی؛
 • وجود یک نقشه راه روشن که بیان می کند SMS چیست و چه کارهایی باید انجام شود؛
 • استقرار شیوه ای مبتنی بر اطلاع رسانی همگانی در سراسر شرکت که فراگیر و شفاف بوده و در مواقع لازم عاری از تنبیه می باشد؛
 • یک فرهنگ سازمانی که بطور مستمر برای بهبود تلاش می نماید.

۷- SMSچه چیز نمی باشد؟

 • خودسری و نقض مقررات؛
 • بخشی از سازمان با تفکر مستقل؛
 • جایگزینی برای نظارت؛
 • بار مسئولیت غیرلازم.

۸- SMSچه کار می کند؟

 • برمبنای فرایندهای موجود بنا نهاده شده است.
 • یکپارچگی با سایر سیستمهای مدیریتی متناسب با ایجاد چارچوب مقرراتی قابل انعطاف در سازمان شما را برقرار می سازد.
 • شیوه تجاری خوبی را ارائه می نماید.

۹- چه فرقی بین SMS و یک برنامه ایمنی پرواز وجود دارد؟

یک سیستم مدیریت ایمنی بدواً پیشگیرانه و پیش بینانه است. به مخاطرات و ریسک هایی که در کل سازمان اثرگذار هستند و همچنین به کنترل های ریسک توجه دارد. یک برنامه ایمنی پرواز مقدمتاً واکنشی بوده و معمولاً فقط بر روی یک بخش از سیستم تمرکز دارد-عملیات پرواز .

۱۰- چه فرقی بین SMS و سیستمهای مدیریت کیفیت(QMS) وجود دارد؟

 • بر روی وجوه ایمنی سازمان تمرکز می کند.
 • بر روی خدمات و محصولات سازمان تمرکز می نماید.
 • در حالیکه QMS بر روی انطباق تمرکز دارد ، SMS بر روی مخاطرات تمرکز می کند. هر دو مورد عدم انطباق ها و مخاطرات اثرات نامطلوبی بر ایمنی دارند.

هر دو سیستم (SMS) و (QMS) موجب افزایش ایمنی و ضروری و ابزارهای مکمل مدیریتی می باشند.

شما نمی توانید بدون بکارگرفتن اصول مدیریت کیفیت یک SMS اثربخش داشته باشد.                                                                                   

دفتر خدمات ایمنی شرکت هلیکوپتری ایران