تضمین کیفیت

مدیریت تضمین کیفیت

مدیریت تضمین کیفیت تحت نظارت مستقیم مدیر عامل , مسئولیت نظارت بر رعایت استاندارد ها و ضوابط و خط مشی کیفیت را در تمامی فعالیت های شرکت , ضمن انجام ممیزی های مستمر دوره ای به منظور افزایش قابلیت اطمینان و پایا یی عملیات پروازی و فنی را بعهده دارد . این بخش بعنوان نماینده سازمان هواپیمایی کشوری مسئولیت تضمین کیفیت تمامی فعالیت های شرکت را داراست و طبق دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی متعهد صحت انجام امور طبق مقررات می باشد .