ساختار سازمانی

ارکان شرکت عبارتند از مجمع عمومی ، هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرس قانونی و حسابرس

شرکت دارای چهار معاونت شامل: عملیات ، فنی ، بازرگانی و مالی اداری می باشد.

مدیریت های ستادی و روسای ایستگاهها زیر نظر معاونین ذیربط و مدیران قسمتهای ( طرح و برنامه ، ایمنی ، تضمین کیفیت ، مجتمع آموزش و رئیس واحد نظارت و ارزشیابی ) زیر نظر مستقیم مدیرعامل  انجام وظیفه می نمایند .