ساختار سازمانی

ارکان شرکت عبارتند از مجمع عمومی ، هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرس قانونی و حسابرس
شرکت دارای چهار معاونت شامل: عملیات ، فنی ، بازرگانی و مالی اداری می باشد.
مدیریت های ستادی و روسای ایستگاهها زیر نظر معاونین ذیربط و مدیران قسمتهای ایمنی ، تضمین کیفیت ، مجتمع آموزش و رئیس واحد نظارت و ارزشیابی زیر نظر مستقیم مدیرعامل  انجام وظیفه می نمایند .

 

مجمع عمومی شرکت هلیکوپتری ایران 
رئیس هیأت مدیرهعزيز دولت خواه
نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عاملخلبان سید محمود آذین
اعضای هیأت مدیرهمحمد مهدي نوري آذري
سید اسماعیل دلاویز
محمد تقی شاهپوری ارانی
حسین منتظری فر
سعيد سرسنگي علي آباد