ساختار سازمانی

ارکان شرکت عبارتند از مجمع عمومی ، هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرس قانونی و حسابرس
شرکت دارای چهار معاونت شامل: عملیات ، فنی ، بازرگانی و مالی اداری می باشد.
مدیریت های ستادی و روسای ایستگاهها زیر نظر معاونین ذیربط و مدیران قسمتهای ایمنی ، تضمین کیفیت ، مجتمع آموزش و رئیس واحد نظارت و ارزشیابی زیر نظر مستقیم مدیرعامل  انجام وظیفه می نمایند .