طراحی و تولید سیستم اطفاء حریق هوایی برای اولین بار توسط متخصصین جوان شرکت هلیکوپتری ایران