حمد و سپاس خداوند منان را که توفیق خدمتگزاری به میهن را در برهه ای از زمان به ما عطا فرموده که ارزش معنوی آن را بر جهات دیگر برتری داشته و همه مفتخر به انجام وظیفه در چنین شرایطی هستیم . مدیریت شرکت هلیکوپتری ایران نیز افتخار دارد که با داشتن چنین انگیزه و نشاط گزارش جامع و کاملی از وضعیت و فعالیتهای شرکت در گذشته ، حال و آینده ارائه نماید

شرکت هلیکوپتری ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از ادغام دو شرکت هلندی (هلیکوپتر سرویس) و شرکت انگلیسی (هلیکوپتر ایران) که از سال ۱۳۴۵ فعالیت های پروازی در مناطق نفتی جنوب کشور داشته اند ، تشکیل گردید

در سال ۱۳۵۹ بر اساس لایحه قانونی ایجاد (( سازمان خدمات هلیکوپتری )) مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ شورای انقلاب اسلامی ایران و به صورت یک شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع تشکیل شد .طبق لایحه قانونی مزبور فعالیت سازمان ، استفاده از وسائل پرنده  موجود  و بهره گیری از وجود خلبانان سایر ارگانهای هوایی جمهوری اسلامی ایران به  ارائه سرویسهای هوایی مورد نیاز سازمانهای غیر نظامی به وسیله وسائل پرنده و کادر ایرانی پرداخته است.

سازمان خدمات هلیکوپتری متعاقباً بر حسب (قانون انتزاع سازمان خدمات هلیکوپتری از وزارت دفاع و الحاق آن به وزارت نفت) مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۱۹ از وزارت دفاع منتزع و در اجرای بند (الف) ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و تصویب نامه شماره ۲۱۱۹۲ ت ۲۴۲۴۶ ه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۰ هیأت محترم وزیران مبنی بر تشکیل شرکتهای مادر تخصصی از دولت منفک و به شرکت ملی نفت ایران منتقل گردیده است . براساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۹ و با حضور مقام محترم وزارت نفت و هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت آخرین اساسنامه سازمان به تصویب رسید و نام سازمان به شرکت هلیکوپتری ایران (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه مزبور در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۶ تحت شماره ۲۳۸۱۶۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

در اجرای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی ، شرکت مشمول واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و به موجب مصوبه شماره ۲۱۲۷۶۲/ت ۳۹۲۱۸ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ وزرای عضو کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به منزله تصویب نامه هیأت محترم وزیران می باشد ، واگذاری شرکت تا پایان سال ۱۳۸۷ تمدید و مقرر شد در سه ماهه اول سال ۱۳۸۸به بخش خصوصی واگذار شود که این امر انجام گردید  و شرکت هلیکوپتری ایران به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه اقتصادی مهرگان قرار گرفت.