ارکان شرکت هلیکوپتری ایران عبارت است از :

مجمع عمومی ، هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرس قانونی و حسابرس

معاونت های: عملیات ، فنی و مهندسی ، مالی و اداری

مدیریت های مستقل ستادی و روسای ایستگاهها شامل: ( طرح و برنامه و فن آوری اطلاعات ، ایمنی و تضمین کیفیت ،بازرگانی ، روابط عمومی ، حقوقی ) زیر نظر مستقیم مدیرعامل  انجام وظیفه می نمایند .

فهرست