اسلامی: کاهلی برخی مدیران مانع ساخت هلیکوپتر در ایران شد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کاهلی برخی مدیران باعث شد ما نتوانیم سازنده هلیکوپتر شویم گفت: ایران یکی از بزرگترین ظرفیتهای هلیکوپتری دنیاست.